GRAU EN ECONOMIA
 
HORARIS 2023-2024 DE LES ASSIGNATURES OPTATIVES
 
Bloc

Sem.

Horari

Assignatura (codi i nom)

Grup

Professor

Aula

BO-11rdl 12-13:30G00052ETècn. i programes d'optimitz. (anglès) AR. Goetz, A. Xabadia21
dc 12-13:30G00052ETècn. i programes d'optimitz. (anglès) AR. Goetz, A. Xabadia21
    -------------------------   
dl 12-13:30G00066ECreació d'empreses AA. ArbussàCarles Cassú
dc 12-13:30G00066ECreació d'empreses AA. ArbussàCarles Cassú
    -------------------------   
dl 12-13:30G00070EDona, empresa i societat AR. Campdepadrós, A. Sabater, C. Sánchez22
dc 12-13:30G00070EDona, empresa i societat AR. Campdepadrós, A. Sabater, C. Sánchez22

BO-102ndc 15-18G03090EAvaluació de polítiques públiques AM. I. Jorge13

BO-21rdt 12-13:30G02045EMètodes matemàtics per a l'economia AX. Molas27
dj 12-13:30G02045EMètodes matemàtics per a l'economia AX. Molas27
    -------------------------   
dt 12-13:30G03078Economia del turisme AA. Garriga26
dj 12-13:30G03078Economia del turisme AA. Garriga26

BO-32ndl 12-13:30G00024EEmpresa familiar AS. Micaló12
dc 12-13:30G00024EEmpresa familiar AS. Micaló12
    -------------------------   
dl 12-13:30G00037ETemes d'economia aplicada (anglès) AA. Kyriacou, J. I. Silva22
dc 12-13:30G00037ETemes d'economia aplicada (anglès) AA. Kyriacou, J. I. Silva22

BO-42ndt 12-13:30G00021EFiscalitat sobre les operac. empres. AE. Quintana13
dj 12-13:30G00021EFiscalitat sobre les operac. empres. AE. Quintana13
    -------------------------   
dt 12-13:30G00076EÈtica i resp. social a l'empresa AH. Benito, R. Campdepadrós, P. Morera, C. SánchezCarles Cassú
dj 12-13:30G00076EÈtica i resp. social a l'empresa AH. Benito, R. Campdepadrós, P. Morera, C. SánchezCarles Cassú
    -------------------------   
dt 12-13:30G00077EGestió i anàlisi de dades en economia i empresa AG. Escaramís, G. Renart22
dj 12-13:30G00077EGestió i anàlisi de dades en economia i empresa AG. Escaramís, G. Renart22

BO-51rdl 15-16:30G00023EDret mercantil AT. Jacquet21
dc 15-16:30G00023EDret mercantil AT. Jacquet21
    -------------------------   
dl 15-16:30G00039EEconomia laboral (anglès) AJ. I. Silva34
dc 15-16:30G00039EEconomia laboral (anglès) AJ. I. Silva34
    -------------------------   
dl 15-16:30G03089EGestió pública AM. I. Jorge, I. València27
dc 15-16:30G03089EGestió pública AM. I. Jorge, I. València27

BO-61rdt 15-16:30G03035EGestió pressupostària i compt. pública AM. M. Domènech27
dj 15-16:30G03035EGestió pressupostària i compt. pública AM. M. Domènech27

BO-72ndl 15-16:30G00042EEconomia de la família (anglès) AE. Del Rey22
dc 15-16:30G00042EEconomia de la família (anglès) AE. Del Rey22
    -------------------------   
dl 15-18G03092EAnàlisi i gestió tributària AE. Margallo13

BO-82ndt 15-16:30G00020EAnglès per a l'economia (anglès) BS. Curran, M. R. Smith22
dj 15-16:30G00020EAnglès per a l'economia (anglès) BS. Curran, M. R. Smith22
    -------------------------   
dt 15-16:30G00069EDirecció d'empreses internacionals AS. de Zabala, E. Nolla26
dj 15-16:30G00069EDirecció d'empreses internacionals AS. de Zabala, E. Nolla26
    -------------------------   
dt 15-16:30G03086EHisendes locals i autonòmiques AE. Del Rey, J. TeixidorSeminari 3
dj 15-16:30G03086EHisendes locals i autonòmiques AE. Del Rey, J. TeixidorSeminari 3

BO-91rdj 12-15G00020EAnglès per a l'economia (anglès) AS. Curran, M. R. Smith12
dj 12-15G00020EAnglès per a l'economia (anglès) CS. Curran, M. R. Smith13